A PESTI SAJTÓ

Alkotók

Neumann József rendező
Kertész Mihály rendező
Korcsmáros Nándor összeállító

Produkciós stáb

Ungerleider Mór producer
Neumann József producer

Gyártási és bemutatási adatok

Projectograph gyártó cég
1913. március 27. (Apolló) bemutató

Külső forgatási helyszínek

  • Pesti Hírlap szedőterme
  • Szerkesztőségi irodák
  • Margit sziget

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, eredeti hossza kb. 1000 méter.

Fellelhetőség, források

A film kópiája nem maradt fenn.

Forrás:

  • Pesti Hírlap, 1913. március 29.
  • Budapesti Hírlap, 1913. március 27, 28.

Tartalom

Korcsmáros Nándor a film tartalmáról: "megjelenik az első szép kép, amelynek a címe Múlt és jelen, mely a Pesti Hírlap szedőtermében ábrázolja a szedés régi módját, a szedőszekrénnyel, amint pompásan átváltozik egy másik képpé, melyen szedőgép mellett kényelmesen és sebesen dolgozik az újabb idők szedője. Szinte föllélegzik az ember, amikor a technikai fejlődésnek ez a megnyugtató, szép példája tárul elénk, valami kellemes moraj rezeg végig a mozgószinház levegőjén, mert még az is diadalt érez, akinek nem mestersége a lap-csinálás. A másik pillanatban elénk tárul a Pesti Hírlap hatalmas szedőterme. Szép látványosság. Nincsen szedőszekrény mellett görnyedő alak. Kényelmesen, egyenesen ülnek, oda se néznek úgyszólván ujjaik hegyére, egymásután vetődnek elő a kiöntött sorok, amiket szorgalmasan összeraknak, mint méhek a mézet — bizony, sokszor méreg és epe is vegyül belé! — s adják át Barna bácsinak és Platscheknak, akik aztán kezdik a „tördelést.“ Oszlopokba rakják a „kiszedett“ sorokat s másodpercek alatt össze van rakva egy teljes oldal, amit vaskeretbe szorítanak, hogy szét ne hulljon. Ez az elkészült „kolumna“ Az ólomkéve. . . Ez aztán lejut az öntő-műhelybe. Nincs az a mozidráma, mely izgatóbb volna nékem, mint az a munka, ami itt történik. A lapnak nem szabad késnie, pontosan kell megjelennie, mert a vonatok indulnak s szét kell terjednie az újságnak az egész országban. Megcsinálják az elkészült kolumnáról a „matricát“ nedves kéregpapiroson, erről pedig csinálják a félhenger- alaku öntvényeket, melyek a kiszedett közlemények negativ képét mutatják. Ezek az öntvények — percek munkája! — belejutnak a hatalmas körforgó- (rotációs) gépekbe. Magunk előtt látjuk a Pesti Hírlap egyik óriási körforgógépét, mely kétszáz darabot vet ki percenkint. Ez a remek szerkezetű gép a sajtó acélszive: szinte halljuk a dobogását s látjuk, amint megindul a nagy ,,vérkeringés“ — az expediálás megkapóan gyors eszközeivel. Impozáns látványosság A z Est expediálása is. Elcsodálkozhatik a közönség, ha látja, hogy mily nagy, hatalmas munkát kell a sajtó embereinek végezniük! Egy olyan munkát, amely minden nap újra kezdődik és be is végződik; sőt, manapság, amikor majdnem minden órának meg van a maga külön lapja; egy-egy elkészült újság csali egy-egy órának él; úgy esik bele az érdeklődés tavába, mint egy kavics a vízbe. Persze, van különbség kavics és kavics között és kéz és kéz között, amely azt veti! Érdekelni fogják a közönséget az újság-írókról felvett mozgó-arcképek és arcképcsoportok. Például a legelső mozgóarcképcsoport, a maga közvetlenségével hat jól, amint dr Légrády Imre, a Pesti Hírlap főszerkesztője és dr Légrády Ottó fogadják a politikai cikkek íróit: Porzsolt Kálmánt, Kabos Edét, Gellért Oszkárt és Mezei Ernőt. Csergő Hugó, aki szintén tagja szokott lenni a politikai konferenciának, hiányzik a képről, mert éppen Bécsben volt, a delegációs üléseken, amikor gróf Károlyi Mihály belekiáltotta a tanácskozásba az ellenzék „nyepozvolim“-ját.
Schmittely József helyettes szerkesztő enterieurje épen olyan mozgalmas, mint a valóságban szokott lenni. Nagy figyelmet igénylő munkát senki úgy nem tud végezni léháskodó újságírók társaságában, mint Schmittely József. Azért ez a kép a legélethübbek közé tartozik.
Várady József, az éjjeli szerkesztő, már másodperceket és perceket figyelve szerkeszt, megdöbbentő komolysággal, mint egy moziszínész.
Érdekes jelenet a Magyar Hírlap csoportképe. Márkus Miksa főszerkesztő tanácskozik a háborúról Ignotusal, Bede Jóbbal és Lenkey Gusztávval. A fölvétel hónapokkal ezelőtt történt; éppen arról beszélgetnek, miképen fogják a törökök leverni a balkáni szövetségeseket . . . (Jó, hogy még nem találták föl a beszélő filmet!)
Faragó Jenő Harsányi Zsolt és Török Gyula egy kis tréfát játszanak el a későn kelő újságírókról. Mind a hármat Faludiék figyelmébe ajánlom. A trióból minden Faludira esik egy. Nagyszerű színészek! (Minden próbáról le fognak késni.)
Az egyes képek közül is sok nagyon sikerült van. Porzsolt Kálmán minden mozdulatán meglátszik, hogy színi direktor is volt. A közönség nagyon megtapsolta, mint a többi kedvencét is, aki a filmen megjelent.
Heltai Jenő éppen a Magyar Színházból jön, a „Miniszterelnök“ főpróbájáról. Ajkán az örök mosoly, mely lefőzi a Mona Lisa örök mosolyát, pláne, amióta ez eltűnt.
Molnár Ferencet a Margitszigeten vették fel. Komolyan, mozdulatlanul áll, de végre elneveti magát Ez a kinematográfia diadala. Szomaházy István nagyon eleven. Oly otthonias, mintha csak kávéházi asztal mellett ülne. . .
Béldi Izor képe szintén a sikerültek közé tartozik, őt is, mint az előbbieket, a premiére- közönség erősen megtapsolta, sőt, megjelenésekor az Aranyeső egy népszerűvé vált nótájával üdvözölték.
Simon Vilmost, akit a közönség kitűnő harctéri tudósitásaiból ismer, szintén lelkesen megtapsolták.
A Pesti Hírlap munkatársai közül egyébként sok jó kép van.
Csergő Hugó kitűnő, Katona Béla éppen az ország közgazdasági helyzetén segít és Guthy Imre a székesfőváros sorsa felett aggódik eléggé jókedvűen.
Ráskai Ferenc egy drámai hős mozdulatával foglal helyet asztalánál s tudomást se látszik venni arról, hogy fényképezik Pakots József egy fénykép felett töpreng, Hamlet gyanánt. Otthonosan mozog, de csak közepes színész tehetséget fedezek fel benne.
Makra Imre képe szintén jó és benne megismeri a közönség a Pesti Hírlap szerkesztői üzenetek rovatvezetőjét.
Abonyi Árpád igen otthoniasan mozog, olvas és flegmatikusán türi a tapsokat. Móricz Zsigmond mint genre-szinész arat elismerést.
Palágyi Lajos mozgóportraitja igen jól sikerült.
„Az Est“ szerkesztősége tagjai sorából sikerültek Kemény Simon, Fényes László és Miklós Andor felvételei. Pásztor Árpád egy kedves, csinos leánynak diktál. Ez a kép is tetszett. Dr Halász Lajos szenzációs politikai interview-t vesz.
A sikerült képek közt úgyszólván első helyen áll Rákosi Jenő mozgóképe. Gyönyörű napsütésben, a saját villája előtt elterülő kertben készült a felvétel.
Dr Ágai Adolf (Porzó) egy gépirókisasszonynak udvarol. A szereplők között ö képviseli a primo amorosót . . .
Nagy Endre a „Miniszterelnök“ főpróbájáról jön és a feleségének előre bekonferálja a darab sikerét.
Nagyon jó Kosztolányi Dezső. Amilyen kiváló poéta, oly ügyesek a mozdulatai is. Szintén a népszerű, tapsokat szerző képek közé került.
Bethlen Oszkár és Mester Sándor egy asztal mellé kerültek. Ez a kép is igen vidám. Még a nyárról való. . .
Dr Lukács Gusztáv, Eötvös Leó, Hervay Frigyes, Karinthy Frigyes moziszereplései is sikerrel jártak és a riporterek közül Fröhlich János és Fodor Aladár tűntek ki.
Tábori Kornél pedig egyszerűen meglepett mindenkit néhány mozdulatával, mely oly közvetlen, hogy föltűnik a sok kép közt. Az Old Riporter kitűnő színész lett volna.
Van még a darabban sok más kép is, amik hirtelenében nem jutnak eszembe, de sokkal több. ha a közönség maga fedezi fel őket..."(Budapesti Hírlap, 1913. március 29.)

Érdekességek

A filmen látható volt a magyar sajtó és a magyar irodalmi élet sok kiemelkedő alakja.

Galéria

Vélemények

— (A pesti sajtó.) Az Apolló projektográf ma este mutatta be Korcsmáros Nándor ujságiró revüjét: A pesti sajtó-t. A három fölvonásos darab első része a papirgyártást, az ujságcsinálás teknikáját, a szedést, az öntést, a rotációs gépeket mutatja be. A második fölvonásban érdekes riport tárul a filmen a szemlélő elé, amelyet a harmadik részben az újságírók műhelye, a szerkesztőség egészít ki írók és újságírók mozgóképével. A darab igen elmésen van összeállítva. A közönség melegen fogadta és nagy érdeklődéssel nézte végig a szebbnél szebb felvételeket. (Budapesti Hírlap, 1913. március 28.)