KÖNYÖRGŐ KÖRMENET FEGYVEREINK GYŐZELMÉÉRT

Könyörgő körmenet fegyvereink győzelmeért /Könyörgő körmenet Budapesten fegyvereink győzelméért (címváltozatok),

Technikai stáb

Fröhlich János operatőr
Fodor Aladár operatőr

Produkciós stáb

Fröhlich János producer
Fodor Aladár producer

Gyártási és bemutatási adatok

Kino-Riport Filmgyár gyártó cég
Philipp és Pressburger forgalmazó cég
  bemutató 

Külső forgatási helyszínek

 • Belvárosi Plébániatemplom előtt
 • Főplébánia templom előtt
 • Eskü tér (mai Március 15. tér)
 • Kossuth Lajos utca
 • Kígyó tér (mai Ferenciek tere)
 • Szabadság tér
 • Szent István tér
 • Bazilika előtt
 • Országház tér
 • Parlament előtt

Filmtechnikai specifikáció

Némafilm, 35 mm-es, eredeti hosszát nem ismerjük.

Fellelhetőség, források

kópia

MNFA, 300 méter (10'34''), virazsirozott

A film nitropozitív kópiája a Kiscelli Múzeum gyűjteményében maradt fenn, 1996-ban került a Magyar Filmintézet állományába, erről készült az Europeana és az European Film Getaway honlapján látható restaurált változat.

Bibliográfia

 • Az Est, 1915. május 31, június 1.
 • Pesti Hírlap, 1915. május 31.
 • Mozihét, 1915/18
 • http://www.europeana.eu/portal/en/record/08606/1440.html

Tartalom

Az 1915. május 30-i Szent Jobb körmenetet kíséri végig a film a Belvárosi templomtól a Bazilikáig, majd megörökíti az Országház téren tartott szabadtéri misét.

A filmben szereplő inzertek:
00:18 Budapest székesfőváros utasítására készült filmfelvétel.
00:24 Gyülekezés a belvárosi templomnál
00:56 Hozzák a király hintaján a szent jobbot
01:58 Megérkezik Ő felsége képviselője: József Ferenc főherceg
03:13 Csernoch hercegprímás és mögötte aulistája gróf Pongrácz János (ez elírás: Pongrácz Frigyes)
04:43 Körmenet a Bazilika előtt
07:47 Bevonulás a Szent jobbal a Bazilikába
08:31 Tábori mise az Országház-téren, a parlament előtt
09:43 Dísztűz a mise végén az áldásnál

A filmet és a részletes tartalomleírást lásd.: http://www.europeana.eu/portal/en/record/08606/1440.html

Kimaradt jelenetek

A film fennmaradt kópiáján nem látható a Szent Jobb útja a várplébánia templomtól a belvárosi templomig, és a Bazilikából vissza a várplébánia templomba, valamint a Bazilikában tartott mise. Azt nem tudjuk, hogy a Szent Jobb útjáról készültek-e felvételek, de az valószínű, hogy a Bazilikában nem forgattak, mert templomokban ezt nem engedélyezték.

Érdekességek

 • A film Budapest székesfőváros megbízásából készült.
 • A menetben részt vevők számát a Pesti Hírlap és a Budapest tudósítója kétszázezerre becsülte; előbbi ugyanekkora, utóbbi feleekkora számúra teszi a menet útvonala mellett felsorakozó polgárok számát. Az Újság tudósítása a rendőrség közlésére hivatkozva "jóval százezer" fölé becsüli a tömeget.
 • A körmenet eseményeinek leírása A Pesti Hírlap és Az Est másnapi számaiban:

A Szent Jobb útja. Háromnegyed nyolc órakor indult el a királyi várplébánia templomból az a pompás aranydíszítésű koronázási díszkocsi, amely a Szent Jobbot a belvárosi főplebánia-templomba szállította. A kocsit négy fekete mén húzta, a bakon az allonge-parókás kocsis a királyi ház színeiből összeállított uniformisban volt. A kocsihoz beosztott lakájok hasonlóan voltak öltözve. Ezen a díszkocsin foglalt helyet Kánter Károly prelátus, királyi várplébános, a Szent Jobb őre és dr. Makay Lajos, a Szent Jobb káplánja. A kocsi nyomában haladt két más udvari díszkocsi s ezekben az asszisztensek foglaltak helyet. A menet a Palota-úton, Attila-körúton, Döbrentey-téren és az Erzsébet-hídon haladt át a pesti oldalra, majd lekanyarodván a híd alá, a templom bejárójához érkezett. Az egész útvonalon díszbe öltözött lovasrendörök tartották fenn a rendet, míg a koronaőrök díszszázada Halász kapitány vezetésével közvetlenül a díszkocsi előtt haladt az egész úton. Félkilenc órakor érkezett meg a díszkocsi a belvárosi templom elé. Nyomban előállott az ereklyetartó hordozójával vállán az a négy kirendelt közkatona, akik a Szent Jobb vitelére voltak kirendelve. Mindannyiok mellét a vitézségi érem ékesítette. A Szent Jobb őre elhelyezte az ereklyetartóban első szent királyunk jobbkezét, mire a koronaörök sorfala között bevitték az ereklyét az egyházi segédlet kíséretében a templomba s ott a főoltár előtt elkészített emelvényre helvezték. Az egész útvonalon a katonaság vigyázz-állásban tisztelgett az ereklye előtt.” (Pesti Hírlap, 1915. május 31.)

"A könyörgő menet. A belvárosi templomtól kilenc óra után indult a végtelennek látszó hullámzó tömeg. A menet élén egy lovas- rendőr-szakasz haladt Vida Elek rendőrfelügyelő vezetésével, utána a postás-zenekar, a piarista gimnázium cserkész-ifjai liliomos zászlójukkal, utánuk különféle egyesületek szent zászlókkal, a 38. gyalogezred zenekara, az irgalmas nővérek, apácák, a Szent Ferenc 3. rendjének barnaruhás női tagjai, a szent dalok és a felhangzó katonai vezényszavak, a nyüzsgő, gomolygó tömeg ájtatoskodása csodálatosan szép harmóniában vegyültek össze. Az útvonalon az Eskü-téren levő Werbőczy és Pázmány szobrok talapzatát is sűrűn megszállották a kíváncsiak, az utcák zászlódíszben és a bérpaloták ablakaiban szintén ünneplők. Boda főkapitány diszmagyarban hintójában állva intézkedett végig az egész útvonalon. A menet hivatalos sorrendje ez volt: a diszszázad, növendékpapok, szerzetesek, a világi papság, a Szent Jobb vivői, Kanter Károly apátplébános, a Szent Jobb őre, a Szent Jobb díszkísérete, Bárczy polgármester és Harrer tanácsnok, a koronaőrök, a főpapság, apátok, prépostok, püspökök, a bíbornok-hercegprímás, a király képviselője, a magyar kormány, a törvényhozás két házának tagjai, a polgárság és a menetet bezáró fővárosi csatlósok. A menet a közönség sorfala között a Kossuth Lajos-utcán, a Károly körúton és a Vilmos császár-úton át a Bazilika elé vonult.
Bazilikában. A menet a Bazilika elé vonult. A Bazilika fő ajtajában dr. Kovács Kálmán plébános várta a hercegprímást. A bejáratnál várakoztak még gróf Dessewffy Aurél, gróf Karátsonyi Jenő, gróf Csekonics Endre, gróf Károlyi István. A menetben, amint Boda Dezső dr. főkapitány A: Est munkatársa előtt kijelentette, száznegyvenezer, ember vehetett részt. A festői látványt nyújtó menet folytonos harangzúgás között ért a Bazilika épülete elé. A papság bevonult a templomba, miközben a 32. gyalogezred zenekara egyházi dalokat játszott. A papság után ment a négy katona a Szent Jobb ereklyeszekrényével. Utánuk Bárczy István polgármester, majd Csernoch János hercegprímás ment bíbor színű, uszályos talárban, bíbornoki kalappal a fején. A hercegprímás után közvetlenül a király képviselője, József Ferenc főherceg haladt huszárkadét őrmesteri egyenruhában. A főherceg után következeit Jankovich közoktatásügyi miniszter, báró Perényi államtitkár, és több képviselő. Mikor a hercegprímás és kísérete belépett, megszólalt az orgona és a kórus. A főherceg a templom baloldalán helyezkedett el, a hercegprímás pedig a vörös drapériás baldachin alatt foglalt helyet. A szentélyben helyezkedett el a polgármester és a városi képviselőtestület, a szentélyben a baloldalon székeken ültek a főhercegi család tagjai, Klotild főhercegasszony, Auguszta főhercegnő és gyermekei.A jobboldali padsorokban a polgári méltóságok, a baloldali padsorokban a püspöki kar tagjai és a katonai méltóságok foglaltak helyet. A mise folyamán, az evangélium után Prohászka püspök magas szárnyalású beszédet mondott, melyet áhítatos figyelemmel hallgatott végig az óriási közönség. A püspök méltatta a mai nagy nap jelentőségét, s kitartásra, hitre és imádkozásra buzdította a híveket. Az istentisztelet déli 12 órakor véget ért. Harangzúgás jelezte, hogy a Szent Jobbot kisérő csoport elindul a Bazilikából a belvárosi templomba.
Az Országház-téren. A Bazilika harangjának mély szava betöltötte az egész környéket, a mikor a fellobogózott utcákon keresztül az Országház-térre indult a menetnek az a része, mely nem fért el a bazilikában. A szent énekek hangja betöltötte a szűk utcákat, a templomok és szent egyesületek zászlói a nyitott ablakok előtt lobogtak és megkapó kép tárult elő, amikor magába fogadta a sokaságot az Országház-tér. Közben rendőrök állottak sorfalat, hogy a menet megérkezéséig senki se mehessen a térre, a festői épület homlokzatán német, osztrák és török zászló lengett, alatta pedig két hatalmas magyar lobogó, mellette jobbra-balra pedig a horvát színek. A főbejáró rácsa bezárva, előtte aranyos oltár, körülötte virágok és babérfák, amelyeket szelíd apácák rendezgettek, amig a menet megérkezett. Hömpölyögve, méltóságos rendben kanyarodtak be a zászlók, zengtek a szent dalok, harsogott a katonazene és csaknem egy óráig tartott, amig a sok-sok ezer ember mind elrendezkedett. A zöldellő fák között zászlók színes rengetege, az Országházon a szövetséges és a magyar zászló, hátul pedig a fiatal zölddel ékes budai hegyek panorámája. Kevés ennél szebb helyen tartottak istentiszteletet. Gróf Mikes János szombathelyi püspök nagy segédlettel misét, Vass József, a pesti Szent Imre kollégium igazgatója pedig prédikációt mondott. A szertartások befejeztével a közönség féltizenkettő tájon lassanként szétoszlott." (Az Est, 1915. május 31)

„A szertartások végeztével a kalocsai érsek a templom (Bazilika) ajtójáig kikísérte József Ferenc főherceget, aki a szokásos szertartások között elhagyván a templomot, az Eskü-téren elhelyezkedett katonai méltóságokkal, nemkülönben ott tartózkodó polgári méltóságokkal rövid cerclet tartott. Majd ugyanolyan rendben, ahogyan hozták, visszahelyezték a koronázási diszhintóra a Szent Jobbot s a menet ugyanazon az úton haladt vissza a királyi várplébániába. élén a koronaörök díszszázadával, a Szent Jobb őrével és káplánjával, nemkülönben a Szent Jobb díszőrségével.” (Pesti Hírlap, 1915. május 31.)

A Tolnai Világlapja 1915/24. számában megjelent fotók:

Könyörgő körmenet 1915. május 30. Tolnai Világlapja

 

 

 

 

 

 

 

 

József Ferenc főherceg, mögötte Jankovich közoktatásügyi miniszter, Hazai Samu honvédelmi miniszter, Ghillány földművelésügyi miniszter.

Könyörgő körmenet 1915. május 30. Tolnai Világlapja 

Elől Boda rendőrfőkapitány diszmagyarban. Mögötte a Szent Jobbot tartalmazó szekrénykét viszik vitézségi éremmel kitüntetett altisztek.

Galéria